Mikä Potilastiedon arkisto?

Kansalaisten potilastiedot tallennetaan jatkossa yhteen kansalliseen arkistoon eli Potilastiedon arkistoon. Tämä on osa uutta valtakunnallista terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelua (eli Kanta-palveluita), johon kuuluvat myös sähköinen lääkemääräys ja Omakanta. Kansalainen voi Omakanta-palvelun (www.kanta.fi) kautta suojatusti katsella omia, terveydenhuollossa kirjattuja potilastietojaan ja tarkastella myös itselleen määrättyjä sähköisiä reseptejä.

Potilastiedon arkistoon tallennetut kansalaisen tiedot ovat jatkossa hyödynnettävissä kaikissa niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, joissa hän potilaana asioi.


Terveydenhuollon organisaatioilla on liittymisvelvollisuus Potilastiedon arkistoon

Laki velvoittaa, että kaikkien terveydenhuollon palveluntuottajien tulee liittyä Potilastiedon arkistoon syyskuuhun 2015 mennessä (suun terveydenhuolto osalta vuotta myöhemmin). Käyttöönottoa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) OPER- yksikkö tiiviissä yhteistyössä Kelan kanssa. Väestörekisterikeskus (VRK) toimittaa varmennepalvelut kaikille toimijoille.


Terveydenhuollon palveluntuottajan valmistautumisesta Potilastiedon arkiston käyttöönottoon

Kanta-palveluihin liittyminen vaatii terveydenhuollon organisaatiolta paljon valmisteluja, jotka on syytä aloittaa hyvissä ajoin: Yksityisen palveluntuottajan kannattaa aluksi pohtia, mikä liittymistapa olisi yritykselle soveltuvin.

Käyttöönoton keskeisenä edellytyksenä on myös, että liittyvän terveydenhuollon toimintayksikön käytössä on kansalliset tietojärjestelmävaatimukset täyttävä ( eli auditoitu) potilastietojärjestelmä. Liittymisvalmisteluihin kuuluvat lisäksi omavalvontasuunnitelma ( eli itseauditointi), joka tulee lain mukaan olla valmiina kaikilla terveydenhuollon palvelunantajilla viimeistään 1.4.2015. Potilastiedon arkistoon liittyminen edellyttää organisaatiolta myös varsin suurta panostusta oman henkilöstönsä koulutukseen.


Sähköisen reseptin käyttöönotto

Yli 5000 reseptiä vuodessa kirjoittavien terveydenhuollon yritysten tulee ottaa sähköinen resepti käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä.


Konsultaatiota Potilastiedon arkiston ja/tai sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoon

MedCross Oy:n asiantuntijoilla on kokemusta sähköisen lääkemääräyksen ja Potilastiedon arkiston käyttöottoon liittyvistä valmisteluista. Yritys tarjoaa nyt neuvontapalvelua eReseptin ja/tai eArkiston käyttöönottoa suunnitteleville terveydenhuollon palvelunantajille.

Lisätietoja Kanta-palveluista löydät osoitteesta: http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille